Exclusive Change

Egyedi Kedvezmémy Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Exclusive Change Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 3.; e-mail címe: info@exclusive.hu, telefonszáma: +36 70 457 7578; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) pénzváltási tevékenységet végez. Az Adatkezelő biztosítani szeretné, hogy az ügyfelei 100.000,- Ft összeget meghaladó pénzváltás esetén a www.exclusive.hu weboldalon (továbbiakban: a „Weboldal”) történő ajánlatkérést követően egyedi, személyre szabott kedvezményt kaphassanak, amelyet az ügyfél által megjelölt Exclusive Change pénzváltóban érvényesíthetnek. A kedvezmény érvényesítésére az ügyfeleknek az egyedi árfolyam kiajánlását követő 2 órán belül van lehetőségük. Az egyedi kedvezmény kiajánlásához és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz az ügyfelek mint érintettek személyes adatainak kezelése szükséges. Az Adatkezelő – eleget téve az adatvédelmi jogszabályok előírásainak – az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:

Az Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselője
Exclusive Change Zrt. 
Dávid Judit (adatvedelem@exclusive.hu, +36 70 380 7397)
Érintettek köre
Egyedi kedvezményes ajánlatot igénylő természetes személyek (érintettek).
Az adatok forrása
Az érintettetek (a Weboldalon történő ajánlatkéréssel).
Az adatkezelés célja
Nagyobb összegű (100.000,- Ft összeget meghaladó) pénzváltás esetén az érintettek számára egyedi kedvezmény biztosítása.
A kezelt személyes adatok kategóriái
Az érintett neve (az érintett azonosítása céljából), e-mail címe (ajánlat megküldése céljából) és telefonszáma (bármilyen rendkívüli esemény esetén az érintettel történő gyors kapcsolatfelvétel érdekében). 
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás az ajánlatkérés megküldésével kerül megadásra. A Weboldal oly módon került kialakításra, hogy a hozzájárulás megadásának hiányában ajánlatkérés technikailag nem küldhető el. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ilyen esetben az egyedi ajánlat is érvényét veszíti. 
Adatok tárolásának időtartama
Az ajánlat megadását követő 24 óra. 
Címzettek kategóriái
Exclusive Cash Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 3., e-mail címe: fkosa@fkosa.com) a Weboldalt üzemeltető adatfeldolgozó. 
Az érintett jogaiAz érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg):

I. Hozzáféréshez való jog – az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja;

II. Helyesbítéshez való jog – amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti;

III. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) – amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli;

IV. Az adatkezelés korlátozásához való jog – pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli;

V. Tiltakozáshoz való jog – az Adatkezelő jogos érdekén vagy közfeladat ellátásán, illetve közhatalom gyakorlásán és közérdekű adatkezelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).

VI. Adathordozhatósághoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait mely adatok tekintetében kívánja gyakorolni.
Jogorvoslati lehetőségekAz érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).